Värdegrund

Konst på Karlsfors värdegrund (policy)

Konst på Karlsfors är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund. Föreningens värdegrund ska ligga till grund för hur vi bemöter varandra och våra besökare, hur vi agerar och hur vi fattar beslut. Som medlem och deltagare på i Konst på Karlsfors förväntas vi alla ställa oss frågan hur vårt agerande överensstämmer med vår värdegrund. Denna policy är därför ett verktyg som bidrar till att driva verksamheten framåt och som genom sin tydlighet hjälper oss att agera professionellt. Värdegrunden utgörs av fyra delar. Dessa är synsätt, ambition, användning och förebyggande arbete.

Synsätt

Kulturens värdegrund har bas i värdeorden demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt alla människors lika värde. Det innebär att vi vill bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och ett intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Det innebär att vi vill bidra till den samhällsutveckling som skapar social gemenskap, ett samhälle där alla känner sig inkluderade och välkomna. Det innebär att vi tar avstånd från all diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions- nedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ambition

Vår ambition är att ständigt förbättra vad vi kan göra så att alla känner sig välkomnade, inkluderade och engagerade i vår verksamhet. Vi vill vara tillgängliga för alla och vi vill att föreningens verksamhet ska spegla och präglas av samhällets mångfald. Det innebär att vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i att vi är relevanta för alla mål- och åldersgrupper i hela samhället. Det innebär att alla ska känna sig bekväma, trygga och säkra i våra miljöer och att vi aldrig agerar på ett sätt som utsätter oss själva, besökare eller samarbetsparter för en säkerhetsrisk. Det innebär också att vi har mod och vågar ta ställning i frågor som rör alla människors lika värde.

Användning

Kulturens värdegrund ska ligga till grund för hur vi ska agera. Om en medarbetare är osäker på vilken betydelse värdegrunden har i ett enskilt fall, ska man i första hand kontakta någon i styrelsen. I fråga om samarbete, samverkan och affärsrelationer, ska föreningen inte ha förbindelse med en part eller vara representant för part vars värderingar står i strid med föreningens värdegrund. Detta förhindrar oss inte att ta initiativ till eller medverka i arbeten som inkluderar eller kan inkludera att föra dialog med sådan part.

Förebyggande arbete

En policy som bygger på en tydlig värdegrund måste hållas levande och diskuteras i det vardagliga arbetet. Styrelsen har ett stort ansvar i detta, men det är också varje medlem och utställares skyldighet att känna till Kulturens värdegrund. I verksamhetsplaneringen ska alltid beaktas hur vi kan förbättra utvecklingsområden som rör demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och allas lika värde.

Antagen av Konst på Karlsfors styrelse den 6 december 2020.
Konst på Karlsfors | Karlsfors | 540 17 Lerdala | www.konstpakarlsfors.se

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.