Föreningens stadgar

2020-12-06

§1 Föreningens namn

Konst på Karlsfors

§2 Syfte och verksamhet

Att anordna en gemensam konstutställning på Karlsfors gård, Lerdala samt enskilda utställningar i arbetarlängorna. På helgerna från mars till och med september.

Konstlotteri av ett verk under årsmötet. Inköp av verk från utställande medlem. Av vem beslutas av styrelsen.

§3 Medlemmar och medlemsavgift

Föreningen består av årsmedlemmar.

 • Medlemmar, ordinarie medlemskap är öppet för den som stödjer föreningens syfte och har betalat medlemsavgiften.


Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.
På grund av begränsat med yta samt syftet att hålla en utställning över tid, med samma konstnärer, är utställningsplatserna begränsade.

När medlemmen fått en utställningsplats är den ständig tills medlemmen själv väljer att avstå denna.
En medlem kan nekas utställningsplats och/eller uteslutas:

 • När det redan finns en utställande medlem med snarlik konst
 • När medlemmen/personen bryter mot vår värdegrund

När en medlem lämnar utställningsplats väljs en ny in, utifrån att vi vill behålla en bredd på utställningen. Den nya medlemmen bör uppfylla ovanstående krav. Medlem underrättar skriftligen styrelsen vid utträde. Medlem som ej betalat medlemsavgiften vid avslutat verksamhetsår är inte längre medlem.

Styrelsen beslutar om utställningsplatser, samt utställare.
Beslut tas utifrån att utställningen ska vara bred, visa flera olika tekniker och motiv, lera, skulptur mm.
Först till kvarn gäller ej, viktigast är bredd och kvalité.
När en utställare lämnar tas beslut om ny utställare som skall bjudas in på nästkommande styrelsemöte. Alla intresserade beaktas.

§4 Uteslutning
Styrelsen har rätt att utesluta medlem som inte betalat beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av minst tre, max sju ledamöter, valda under årsmötet.
Ordförande utses under årsmötet och väljs för ett år.
Övriga ledamoter väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, varav ett är årsmötet på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar.
Styrelsen åligger:

 • att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi
 • att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen
 • att samverka med kommun och andra intressenter av uställningarna.
 • Beslutar om utställningsavgift för nästkommande år.

§6 Protokoll

Vid föreningens årsmöte och styrelsemöte skall protokoll föras.

§7 Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en revisor, vilka jämte, en personlig ersättare utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorern liksom ersättaren utses för en tid av två år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar. Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte ha tillgång till bokslutshandlingar senast tre veckor innan ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse skall minst en vecka innan årsmötet tillställas styrelsen.

§8 Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på två år och avgår växelvis.

§9 Möten

Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar.
Kallelse till årsmöte skall göras senast tre veckor innan sagt datum.
Föreningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser det erfoderligt eller om minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen. Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§10 Årsmöte

Vid årsmöte skall förekomma:

1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av:

 • Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 • Revisor
 • Revisorsersättare

9. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
10. Övriga ärenden.

§11 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§12 Stadgeändring
Beslut om ändrig av föreningens stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet krävs minst tvåtredjedels majoritetav samtliga närvarande medlemmar.

§13 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För att beslutet skall vara giltigt krävs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som föreningen beslutar vid upplösningen av föreningen.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.